Pravidlá súťaže „Zoznámte sa so Xiaomi“

Z dôvodu mimoriadnej situácie s COVID-19 je súťaž do odvolania prerušená.

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Zoznámte sa so Xiaomi“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť IRDistribution, a.s. so sídlom Ivanská cesta 3421/65 Bratislava, IČO: 35872110, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 5190/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia produktov značky Xiaomi Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Súťaže

Súťaž sa uskutoční od 3.3.2020 do 10.4.2020.

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

  • ktorá má viac ako 15 rokov

  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

    • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),

    • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami alebo Usporiadateľom, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže správne odpovie na všetky súťažné otázky v súťažnom formulári, ktorý obdrží od usporiadateľa v deň prezentácie produktov značky Xiaomi na Usporiadateľom vybraných predajných miestach spoločnosti O2 Slovakia a jej partnerských predajniach. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1x a to vyplnením hlasovacieho formulára v deň návštevy predajného miesta a prezentácie produktov značky Xiaomi usporiadateľom. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých odpovedí 3 víťazov.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak na všetky súťažné otázky neodpovedal správne.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Účastník súťaže je povinný v súťažnom formulári uviesť správne a čitateľne svoje meno, priezvisko, telefónny kontakt a adresu predajného miesta, a to výhradne pre účely vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry.

5. Žrebovanie

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa v sídle spoločnosti IRDistribution, a.s., Ivanská cesta 3421/65, 821 04 Bratislava dňa 11.3.2020. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Usporiadateľa alebo ním poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  • 1x Mi Robot Vacuum-Mop Pro

  • 1x Mi Note 8 Pro 6+64

  • 1x Mi TV Box S EU

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry telefonicky.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania alebo vyžrebovania náhradného výhercu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, úpravu dĺžky trvania ako aj podmienok Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 25.2.2020.

IRDistribution, a.s.


Zapojenie sa do súťaže

Pre zapojenie sa do súťaže vyplňte formulár na stránke https://forms.gle/Xr6oegh9WyM7nm7p7