Platný reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok platný od 1.1.2014

Záručné reklamácie

Pri uplatnení záručnej opravy musí byť výrobok odoslaný do autorizovaného servisného strediska najneskôr na ďalší
pracovný deň od dátumu prijatia koncového zákazníka, aby bola reklamácia vybavená do 30 dní. Pokiaľ táto podmienka nebude splnená, predĺži sa 30 dní o dni, ktoré bola reklamácia na predajni a mala byť už odoslaná.

Reklamované zariadenie musí byť vždy odoslaný spolu s:

 • platným záručným listom (prípadne dokladom o kúpe s tlačeným IMEI/SN)
 • vyplneným dátumom predaja
 • výrobným číslom (IMEI/SN)
 • pečiatkou a podpisom predajcu
 • reklamačným protokolom s presným popisom závady

Záručný list nesmie byť dodatočne prepisovaný ani iným spôsobom upravovaný.

Pri servisnom zásahu dochádza k strate dát, za ktoré nie je servisné stredisko ani výrobca zodpovedný. Zákazník je povinný si dáta zálohovať. V prípade používania ochranného skla/ fólia ako ochranného prvku displeja, ktoré nie je súčasťou predajného balenia servisné stredisko ani výrobca nenesie zodpovednosť za jeho znehodnotenie pri servisnej diagnostike/ oprave. Ochranný prvok z dôvodu dodržania schválených technologických postupov musí byť zo zariadenia odstránený. Servisné stredisko ochranné fólie/ skla nenahradzuje, nakoľko nie sú štandardným vybavením zariadenia.

Odsúpenie od KZ,  výmena vyrobku

 • 3x opakovaná – rovnaká závada, ktorá bola naposledy iba diagnostikovaná servisným strediskom. Do troch opakovaných opráv sa započítavajú iba závady, ktoré boli servisným strediskom potvrdené, t.j. v prvých dvoch bola závada odstraňovaná a v treťom diagnostikovaná kladne – potvrdenie závady a potvrdenie o splnení záručných podmienok. Diagnostika je platná vždy iba tá, ktorá je posledná v poradí.
 • 4x rôzna vada, posledná iba diagnostikovaná ako v predchádzajúcom bode
 • nedodaný náhradný diel – neodstrániteľná resp. nerentabilná oprava.
 • nestihnutá zákonom stanovená lehota 30 dní

Zariadenie musí byť s komplet príslušenstvom zaslané dodávateľovi najneskôr do 30 dní od poslednej rozhodujúcej udalosti (dátum ukončenia na poslednom servisnom protokole, vyjadrenie autorizovaného servisného strediska).
V čase žiadosti o zrušenie kúpnej zmluvy, musí byť reklamácia v záruke, kým nebude prijatá výrobcom.
Dodávateľ si môže dodatočne vyžiadať doklad o kúpe (faktúru), kde je uvedené výrobné číslo (IMEI/ SN) zariadenia.
Dodávateľ rieši túto žiadosť buď vrátením plnej kúpnej ceny výrobku alebo výmenou za rovnaký kus.
Rozhodnutie o spôsobe vyriešenia požiadavky na dobropis je plne na strane dodávateľa.

Neodporúčame vrátiť kúpnu cenu koncovému zákazníkovi pred obdržaním vyjadrenia alebo pred uplynutím zákonom stanovenej  lehoty 30 dní.
Zariadenie Vám môže býť vrátené späť ako neoprávnená reklamácia servisným strediskom, dodávateľom z dôvodu:

 • nespĺňa záručné podmienky ( mechanické poškodenie..)
 • závada sa neprejavila
 • neoprávnená žiadosť o dobropis

Pri žiadosti o dobropis z dôvodu prekročenia 30 dňovej lehoty autorizovaným servisným strediskom pri záručnej oprave je nutné dodať servisný protokol, potvrdzujúci odstúpenie od kúpnej zmluvy. Servisné stredisko môže vrátiť zariadenie na doriešenie s dodávateľom, v takom prípade je potrebne kontaktovať dodávateľa a zariadenie musí byť s komplet príslušenstvom zaslané dodávateľovi najneskôr do 30 dní. V prípade, že zariadenie je ponechané v servisnom stredisko, postačuje čitateľne naskenovaný protokol.

Predpredajné (predzáručné) reklamácie

Všetky predpredajné reklamácie sa zasielajú dodávateľovi výhradne prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS
(bezplatné objednanie prepravy vyplnením formulára ).
Prijatie zásielok prostredníctvom iných prepravcov môže dodávateľ odmietnuť. Na predpredajnú reklamáciu je možné poslať len výrobok, pri ktorom od dátumu nákupu od dodávateľa neuplynulo viac ako 90 dní.

Kritériá predpredajnej reklamácie:

 • výrobok nesmie niesť žiadne známky používania
 • v telefóne nesmú byť uložené žiadne dáta, natelefonované minúty, nafotené obrázky a podobne
 • záručný list musí byť priložený a nevyplnený
 • výrobok musí byť v kompletnom nepoškodenom balení
 • výrobok musí mať nalepené pôvodné ochranné fólie
 • k reklamácii je potrebné priložiť reklamačný protokol s presným popisom závady

Predpredajné reklamácie budú zaslané do servisu, opravené a vrátené odberateľovi. Pokiaľ pôjde o neodstrániteľnú závadu, zariadenie bude vymenené za nový kus, prípadne bude vystavený dobropis. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne dodávateľ. Pokiaľ nebude zaslané kompletné balenie, môže dodávateľ odoslať výrobok naspäť odberateľovi na jeho náklady bez vybavenia.

Príslušenstvo

Pri odosielaní príslušenstva do autorizovaného servisného strediska je nutné, aby bol priložený pokladničný doklad a doklad o kúpe od dodávateľa.
Príslušenstvo značky Samsung, LG a HTC sa neodosiela do servisného strediska, neservisuje sa.
Pri vzniknutej vade (netýka sa mechanického poškodenia) sa odosiela priamo dodávateľovi so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy.Chybné príslušenstvo z obchodného balenia mobilného telefónu sa nepovažuje za vadu telefónu a spravidla sa rieši výmenou za nový kus daného príslušenstva. Výmenu nabíjačky, handsfree, a pod. preto nerátajte medzi viacnásobné závady

Rôzne

Žiadame Vás do protokolu resp. sprievodného listu, ktorý bude priložený k reklamácii vyznačiť mailovú adresu, na ktorú daný dobropis bude doručený. V prípade ak bude dodatočne predmetná reklamácia zamietnutá výrobcom, vyhradzujeme si právo na vystavenie ťarchopisu dobropisovanej reklamácie.

Servisné stredisko môže reklamované zariadenie ponechať v servise a reklamáciu ukonči vystavením protokolu:

 • neopraviteľné z dôvodu nedostupnosti náhradnych dielov
 • spĺňa podmienky DAP

Takýto protokol potvrdzuje závadu a vznik nároku na odstupenie od KZ.

Žiadame Vás protokol  nascenovať a poslať poštou alebom  mailom reklamacie@ird.sk do 30 dní od vystavenia protokolu so žiadosťou o preplatenie dobropisu, kde bude uvedené aktuálne číslo bankového účtu Vašej spoločnosti.
Po tomto termíne Vám môže byť zamietnutý nárok na vrátenie peňazí.

Presné postupy odosielania reklamácií nájdete na našej webovej stránke v sekcii „reklamácie“.