Spôsob odosielania záručných reklamácií značky ALIGATOR

Poskytnutie záruky a uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo záruky tovaru značky ALIGATOR je podmienené dodržaním nasledovných reklamačných postupov:

Z dôvodu potreby odborného posudzovania reklamovaných vád tovaru IRDistribution, a.s. poveruje prijímaním a vybavovaním reklamácií servisné stredisko uvedené v týchto podmienkach. Reklamácie prijíma a vybavuje výlučne servisné stredisko, pokiaľ IRDistribution, a.s. neurčí inak.

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu.

Zvoz reklamácií ALIGATOR bude prebiehať na adresu:

GO4-ALIGATOR:

Prievozská 34
821 05 Bratislava
e-mail: reklamace@adart.cz

infolinka: +421 – 650 540 076
dispečing: +421 – 905 464 464

Prepravu je možné objednať mailom na reklamace@adart.cz

Mail musí obsahovať nasledovné informácie:

Predmet mailu – Žiadosť o zvoz reklamácie SK

  • Názov modelu vrátane farby
  • IMEI zariadenia
  • Popis závady,
  • Kontakt partnera – adresa, meno, telefónne číslo
  • Adresa na ktorú bude objednaný zvoz
  • Dátum, kedy bola reklamácia prebraná od zákazníka

Po objednaní zvozu príde potvrdzovací mail o objednanom zvoze s informáciou , ktorý konkrétny deň bude zásielka vyzdvihnutá prepravnou spoločnosťou.

V balíku musí byť okrem reklamovaného zariadenia tlačený reklamačný protokol (partnera) popisovanou závadou a s kontaktmi.

Zvoz je potrebné odosielať vždy v stredu, pričom do jedného balíka je potrebné zbaliť všetky reklamácie, ktoré sa nahromadili za celý týždeň.

V prípade, že reklamácia nebude uznaná ako záručná, bude vystavený cenový návrh opravy, na ktorý je potrebné poslať odpoveď do piatich pracovných dní. V prípade, že odpoveď nebude doručená, servis to bude považovať za nesúhlas zákazníka s cenovým návrhom na opravu a na náklady partnera bude neopravený telefón vrátený späť.

Nárok na odstúpenie od zmluvy/vrátenie kúpnej ceny.

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie od zmluvy, Vám bude vystavený dobropis.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Reklamačné protokoly treba posielať čitateľné a bezodkladne. Protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Upozornenie:
V prípade nedodržania reklamačného postupu alebo zaslania reklamovaného výrobku na inú adresu ako na servisné stredisko určené v týchto podmienkach nemôže obchodný partner uplatňovať práva zo záruky a reklamovaný tovar bude vrátený späť na adresu obchodného partnera na jeho náklady.

IRDistribution, a.s. môže vykonať zmenu týchto reklamačných postupov alebo zmenu servisného strediska podľa vlastného uváženia; takúto zmenu zverejni a oznámi obchodným partnerom rovnakým spôsobom ako tieto podmienky.